​បាលី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(បា.),(សំ.) (បាល៉ី) (បាលិ ឬ បាឡិ; បាលិ) ជួរ​ព្រៃ​ឬ​ដង​ព្រៃ; ស្ពាន, របៀប; ភាសា​មាន​របៀប; ព្រះ​ពុទ្ធ​វចនៈ​ដែល​មាន​គោល​ចារឹក​នៃ​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា ។ គេ​ច្រើន​ស្គាល់​ថា ព្រះ​ត្រៃ​បិដក ហៅ​ថា បាលី ឬ បាឡី ។ ហៅ​តាម​ទម្លាប់​ថា : ភាសា​បាលី, រៀន​បាលី, ចេះ​បាលី, និយាយ​បាលី, ....។