​វិន័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដូច​គ្នា​នឹង​ពាក្យ វិនយ (សំ. បា.) ( ន. ) (វិនយ) ការ​ដឹក​នាំ​ទៅ​រក​ផ្លូវ​ល្អ; ច្បាប់, ច្បាប់​បញ្ញត្ត​ឬ​ច្បាប់​អនុញ្ញាត , ច្បាប់​ប្រដៅ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ; ច្បាប់​ប្រដៅ​ឲ្យ​សង្រួម​កាយ​វាចា​ឲ្យ​ត្រឹម​ត្រូវ; ឲ្យ​ចុះ​បែប​បទ; ឲ្យ​មាន​សណ្ដាប់ធ្នាប់​ល្អ; ច្បាប់​សម្រាប់​បព្វជិត : កាន់​វិន័យ, ធ្វើ​តាម​វិន័យ, ខុស​វិន័យ ។ មើល​ពាក្យ វិនយ ផង ។