​អទិស្សមាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(បា.) (អៈទិស-សៈម៉ាន៉ៈ ឬ--ម៉ាន) ដែល​មើល​ពុំ​ឃើញ; ដែល​ពុំ​ប្រាកដ (ព. កា.) : អទិស្សមាន សឹង​មាន​រូប​ប្រាណ ប៉ុន្តែ​កំបាំង ខ្លះ​មាន​ភាព​ខ្សោយ ខ្លះ​មាន​ភាព​ខ្លាំង ខ្លះ​កាន់​សច្ចំ ខ្លះ​ដាច់​មេត្តា ។ ខ្លះ​រាប់​អាន​មនុស្ស វៀរ​ចាក​ក្តី​ខុស​ អំពើ​ពាលា ព្រះ​ពុទ្ធ​ទត​ឃើញ នៅ​សព្វ​ទិសា​ទ្រង់​ទូន្មាន​ថា ឲ្យ​វៀរ​ទុច្ចរិតអទិស្សមាន​កាយ : អ្នក​ដែល​មាន​ខ្លួន​គេ​មើល​មិន​ឃើញ : ពួក​អមនុស្ស​មាន​ភូត, បិសាច, ទេវតា, យក្ស​ ជាដើម ជា​អទិស្សមាន​កាយ (ហៅ អទិស្សមាន​រូប ក៏​បាន) ។ អទិស្សមាន​ការណ៍អទិស្សមានហេតុ : ដំណើរ​ឬ​ហេតុ​ពុំ​ប្រាកដ ។ អទិស្សមាន​ភាព : ភាព​ដែល​មើល​ពុំ​ឃើញ, ភាព​ដែល​ពុំ​ប្រាកដ ។ល។