🜨

ពីWiktionary

🜨U+1F728, 🜨
ALCHEMICAL SYMBOL FOR VERDIGRIS
← 🜧
[U+1F727]
Alchemical Symbols 🜩 →
[U+1F729]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. ពិភពលោក
  2. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ផ្កាយផែនដី, ភពផែនដី
  3. (រសសាស្ត្រ) ច្រែះ (ច្រែះទង់ដែង)

សទិសន័យ[កែប្រែ]

[1, 2]: ♁

បច្ចេកសព្ទសំរង់[កែប្រែ]

[2]: M🜨, R🜨

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·