🜨

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Earth symbol (fixed width).svg
🜨U+1F728, 🜨
ALCHEMICAL SYMBOL FOR VERDIGRIS
← 🜧
[U+1F727]
Alchemical Symbols 🜩 →
[U+1F729]

អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា[កែប្រែ]

  1. ពិភពលោក
  2. (តារាសាស្ត្រ និង ហោរាសាស្ត្រ) ផ្កាយផែនដី, ភពផែនដី
  3. (រសសាស្ត្រ) ច្រែះ (ច្រែះទង់ដែង)

សទិសន័យ[កែប្រែ]

[1, 2]: ♁

បច្ចេកសព្ទសំរង់[កែប្រែ]

[2]: M🜨, R🜨

ពាក្យដែលទាក់ទង[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញាភព
Sun symbol (fixed width).svg · Mercury symbol (fixed width).svg · Venus symbol (fixed width).svg · Earth symbol (fixed width).svgGlobus cruciger (fixed width).svg · Moon crescent symbol (fixed width).svgMoon decrescent symbol (fixed width).svg · Mars symbol (fixed width).svg · Ceres symbol (fixed width).svg · Pallas symbol (fixed width).svg · Juno symbol (fixed width).svg · Vesta symbol (fixed width).svg · Hygiea symbol (astrological, fixed width).svg · Chiron symbol (fixed width).svg · Jupiter symbol (fixed width).svg · Saturn symbol (fixed width).svg · Uranus symbol (fixed width).svgUranus monogram (fixed width).svg · Neptune symbol (fixed width).svg · Pluto symbol (fixed width).svgPluto monogram (fixed width).svg · Orcus symbol (fixed width).svg · Haumea symbol (fixed width).svg · Quaoar symbol (fixed width).svg · Makemake symbol (fixed width).svg · Gonggong symbol (fixed width).svg · Eris symbol (fixed width).svg · Sedna symbol (fixed width).svg · Comet symbol (fixed width).svg