គូឆាយ

ដោយWiktionary

ចិ. ( ន. ) ឈ្មោះ​បន្លែ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​សំប៉ែត​តូច​វែង ស្មើ​ចុង ស្មើ​ដើម ។