ដោយWiktionary

入-bw.png

សូមមើលផងដែរ , , and

Translingual[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
入-order.gif
លំដាប់នៃការសរសេរ
入-bw.png

Etymology[កែប្រែ]

Lua error in Module:etymology_language at line 19: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value). *njəp (Middle Chinese 入), *nəp (MC 入), *nəb (MC 去) (Li Fanggui (1971)). Cognate with Old Tibetan stem Lua error in Module:links/templates at line 26: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value)..[១]

ទំព័រគំរូ:Han etyl

Han character[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Han char

  1. enter, come in (to), join
  2. KangXi radical

Usage notes[កែប្រែ]

In print, 入 may have symmetric legs, and look like with a hook at top left. However in handwriting, to distinguish from 人, the left leg will be shorter, the shape looking like λ (lambda); in 人 the right leg is shorter.

References[កែប្រែ]

  1. 《汉藏语同源词综探》,全广镇

Cantonese[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:yue-hanzi


Japanese[កែប្រែ]

[[Category:ពាក្យScript error: The function "lookup_language" does not exist.ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់|入]]

Counter[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា しお, romaji shio)

  1. Lua error in Module:labels at line 31: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value). counter for soakings (of fabric in a dye)

Kanji[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

Readings[កែប្រែ]

Compounds[កែប្រែ]

Related terms[កែប្រែ]


Korean[កែប្រែ]

[[Category:ពាក្យScript error: The function "lookup_language" does not exist.ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់|入]]

Hanja[កែប្រែ]


Eumhun:

  • Sound (hangeul):  (revised: ip, McCune-Reischauer: ip)
  • Name (hangeul): 들()

Mandarin[កែប្រែ]

Pronunciation[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cmn-hanzi

Compounds[កែប្រែ]


Middle Chinese[កែប្រែ]

Han character[កែប្រែ]

(*njip)


Min Nan[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:nan-hanzi


Vietnamese[កែប្រែ]

[[Category:ពាក្យScript error: The function "lookup_language" does not exist.ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់|入]]

Han character[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:vi-hantu