ដោយWiktionary

同-bw.png

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 2 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]