ដោយWiktionary

非-bw.png

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 5 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]