ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាអង់គ្លេស

ដោយWiktionary
ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > ភាសា > ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាScript error
Wiktionary
ភាសាScript error editions of Wiktionary
(Script error) [[::|http://en.wiktionary.org/]]
Wikipedia
Wikipedia article about ភាសាScript error
[[w:ភាសាScript error|ភាសាScript error]]
Wikimedia Commons
Links related to ភាសាScript error in sister projects at Wikimedia Commons
[[commons:Category:ភាសាScript error|ភាសាScript error]]
Considerations
ភាសាScript error considerations
[[Wiktionary:About Script error]]
Index
ភាសាScript error index
[[Index:Script error]]
Entry
ភាសាScript error entry
[[Script error#English|Script error]]
Code
ភាសាScript error code
en

នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំបងនៃភាសាScript error ដែលតំណាងដោយលេខកូដ en នៅក្នុងវចនានុក្រមវិគីនេះ។ It is a member of unknown(edit) family and written in {{Script error/name}} ({{{{Script error_alias/name}}/name}}, {{{{Script error_alias2/name}}/name}}, {{{{Script error_alias3/name}}/name}}) , {{Script error/name}}, {{Script error/name}} and {{Script error/name}} scripts.

All terms in Script error should be here, divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. A complete list may also be available at [[Index:Script error]].

Definitions, translations and related terms may be found at the entry [[Script error]].

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម have the following errors:
  • This category was designed to be called ភាសាScript error.
The contents of this category were generated by the template {{langcatboiler}}. If you know how to use this template, please fix this category or move its contents to the correct category.


[[Category:{{etyl:Script error|cat}}]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]]

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១៣ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១៣។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាអង់គ្លេស"

ទំព័រចំនួន៦ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។