ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាអង់គ្លេស

ដោយWiktionary
ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > ភាសា > ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេស
Wiktionary
ភាសាអង់គ្លេស editions of Wiktionary
Wikipedia
Wikipedia article about ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេស
Wikimedia Commons
Links related to ភាសាអង់គ្លេស in sister projects at Wikimedia Commons
ភាសាអង់គ្លេស
Considerations
ភាសាអង់គ្លេស considerations
Wiktionary:About អង់គ្លេស
Index
ភាសាអង់គ្លេស index
Index:អង់គ្លេស
Entry
ភាសាអង់គ្លេស entry
អង់គ្លេស
Code
ភាសាអង់គ្លេស code
en

នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំបងនៃភាសាអង់គ្លេស ដែលតំណាងដោយលេខកូដ en នៅក្នុងវចនានុក្រមវិគីនេះ។ It is a member of unknown(edit) family and written in ឡាតាំង ({{ទំព័រគំរូ:Latn alias/name/name}}, {{ទំព័រគំរូ:Latn alias2/name/name}}, {{ទំព័រគំរូ:Latn alias3/name/name}}) , {{Script error/name}}, {{Script error/name}} and {{Script error/name}} scripts.

All terms in អង់គ្លេស should be here, divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. A complete list may also be available at Index:អង់គ្លេស.

Definitions, translations and related terms may be found at the entry អង់គ្លេស.
[[Category:ទំព័រគំរូ:Shaw/name script languages]][[Category:ទំព័រគំរូ:Dsrt/name script languages]]

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១៤ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១៤។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាអង់គ្លេស"

ទំព័រចំនួន៦ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។