ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាអង់គ្លេស

ដោយWiktionary
ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម > ភាសា > ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.
Wiktionary
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. editions of Wiktionary
(Script error: The function "lookup_language" does not exist.) [[::|http://en.wiktionary.org/]]
Wikipedia
Wikipedia article about ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.
[[w:ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.|ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Wikimedia Commons
Links related to ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. in sister projects at Wikimedia Commons
[[commons:Category:ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.|ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Considerations
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. considerations
[[Wiktionary:About Script error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Index
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. index
[[Index:Script error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Entry
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. entry
[[Script error: The function "lookup_language" does not exist.#English|Script error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Code
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. code
en

នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំបងនៃភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. ដែលតំណាងដោយលេខកូដ en នៅក្នុងវចនានុក្រមវិគីនេះ។ It is a member of unknown(edit) family and written in {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} ({{{{Script error: The function "lookup_language" does not exist._alias/name}}/name}}, {{{{Script error: The function "lookup_language" does not exist._alias2/name}}/name}}, {{{{Script error: The function "lookup_language" does not exist._alias3/name}}/name}}) , {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} and {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} scripts.

All terms in Script error: The function "lookup_language" does not exist. should be here, divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. A complete list may also be available at [[Index:Script error: The function "lookup_language" does not exist.]].

Definitions, translations and related terms may be found at the entry [[Script error: The function "lookup_language" does not exist.]].

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម have the following errors:
  • This category was designed to be called ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist..
The contents of this category were generated by the template {{langcatboiler}}. If you know how to use this template, please fix this category or move its contents to the correct category.
  • Category:User en: Wiktionary users categorized by fluency levels in Script error: The function "lookup_language" does not exist..
    [[Category:{{etyl:Script error: The function "lookup_language" does not exist.|cat}}]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]]

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១៣ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១៣។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាអង់គ្លេស"

ទំព័រចំនួន៦ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។