ក្អាកៗ

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ក្អាក​ៗ)
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ក្អាក​ៗ ច្រើន​ដង ។