បន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗ

Jump to navigation Jump to search

តាមដានរាល់បន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗបំផុតចំពោះវិគីនេះនៅលើទំព័រនេះ។

ជម្រើសនានា​សម្រាប់ការបង្ហាញបន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗ បង្ហាញបន្លាស់ប្ដូរ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០ចុងក្រោយ ដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល | | | ១៤ | ៣០ថ្ងៃចុងក្រោយ
លាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះរួច | លាក់អ្នកប្រើប្រាស់អនាមិក | លាក់កំណែប្រែរបស់ខ្ញុំ | បង្ហាញ​រូបយន្ត | លាក់កំណែប្រែ​តិចតួច | បង្ហាញ​ ការដាក់ដកចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមទំព័រ | បង្ហាញ Wikidata
បង្ហាញបន្លាស់ប្ដូរថ្មីៗចាប់តាំងពី ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង១៤:៤៥
   
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
ថ្មី
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
តិច
នេះជាការកែប្រែតិចតួចមួយប៉ុណ្ណោះ
យន្ត
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
ទិន
កំណែប្រែរបស់Wikidata
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩