ការរួមចំណែក​របស់អ្នកប្រើប្រាស់

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • ម៉ោង២១:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧: Vituzzu (meta.wikimedia.org) globally blocked 54.163.0.0/16 (ផុតកំណត់ នៅថ្ងៃ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ម៉ោង២១:២៧, អនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ) (Amazon web services, including several abused open proxies)
ស្វែងរកការរួមចំណែក
 
 
      
 
   

គ្មានការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានឃើញដូចនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ។