ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូភាសា

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Language templates)
Jump to navigation Jump to search

The 2-3 letter language code templates here are derived from the ISO 639-1, 639-3, and 639-5 codes. (The only ISO 639-2 code used is nah; all other codes within it that are useful are in 639-3)

A list, with a description of each, should be at Wiktionary:Index to templates/languages.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ទំព័រគំរូភាសា"

ទំព័រចំនួន៩ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៩ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។