ទំព័រគំរូ:affix

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:af)

Lua error in Module:compound/templates/sandbox at line 173: You must provide at least one part..