ទំព័រគំរូ​ដែលលែងត្រូវបានប្រើ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:២៩ ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ទំព័រ​នេះ​មាន​រាយ​នាម​ទំព័រ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ទំព័រគំរូ ដែល​មិន​បាន​រាប់​បញ្ជូល​ក្នុង​ទំព័រ​ដទៃ​ទៀត​។ សូម​ចងចាំ​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​​តំណ​ភ្ជាប់​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ទំព័រ​គំរូ​មុន​នឹង​លុប​វា​ចោល​។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័រគំរូ:!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 2. ទំព័រគំរូ:!!/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 3. ទំព័រគំរូ:!)‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 4. ទំព័រគំរូ:!)/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 5. ទំព័រគំរូ:!-‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 6. ទំព័រគំរូ:!-/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 7. ទំព័រគំរូ:!/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 8. ទំព័រគំរូ:&‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 9. ទំព័រគំរូ:(!‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 10. ទំព័រគំរូ:(!/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 11. ទំព័រគំរូ:-/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 12. ទំព័រគំរូ:.../doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 13. ទំព័រគំរូ:/script‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 14. ទំព័រគំរូ:/script/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 15. ទំព័រគំរូ:=/doc‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 16. ទំព័រគំរូ:Accesskey-addsection‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 17. ទំព័រគំរូ:Accesskey-anontalk‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 18. ទំព័រគំរូ:Accesskey-anonuserpage‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 19. ទំព័រគំរូ:Accesskey-article‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 20. ទំព័រគំរូ:Accesskey-contributions‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 21. ទំព័រគំរូ:Accesskey-currentevents‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 22. ទំព័រគំរូ:Accesskey-delete‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 23. ទំព័រគំរូ:Accesskey-edit‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 24. ទំព័រគំរូ:Accesskey-emailuser‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 25. ទំព័រគំរូ:Accesskey-help‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 26. ទំព័រគំរូ:Accesskey-history‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 27. ទំព័រគំរូ:Accesskey-login‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 28. ទំព័រគំរូ:Accesskey-logout‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 29. ទំព័រគំរូ:Accesskey-mainpage‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 30. ទំព័រគំរូ:Accesskey-move‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 31. ទំព័រគំរូ:Accesskey-mycontris‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 32. ទំព័រគំរូ:Accesskey-mytalk‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 33. ទំព័រគំរូ:Accesskey-portal‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 34. ទំព័រគំរូ:Accesskey-preferences‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 35. ទំព័រគំរូ:Accesskey-protect‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 36. ទំព័រគំរូ:Accesskey-randompage‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 37. ទំព័រគំរូ:Accesskey-recentchanges‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 38. ទំព័រគំរូ:Accesskey-recentchangeslinked‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 39. ទំព័រគំរូ:Accesskey-sitesupport‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 40. ទំព័រគំរូ:Accesskey-specialpage‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 41. ទំព័រគំរូ:Accesskey-specialpages‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 42. ទំព័រគំរូ:Accesskey-talk‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 43. ទំព័រគំរូ:Accesskey-undelete‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 44. ទំព័រគំរូ:Accesskey-unwatch‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 45. ទំព័រគំរូ:Accesskey-upload‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 46. ទំព័រគំរូ:Accesskey-userpage‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 47. ទំព័រគំរូ:Accesskey-viewsource‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 48. ទំព័រគំរូ:Accesskey-watch‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 49. ទំព័រគំរូ:Accesskey-watchlist‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)
 50. ទំព័រគំរូ:Accesskey-whatlinkshere‏‎ (តំណភ្ជាប់ផ្សេងៗទៀត)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)