ទំព័រគំរូត្រូវការ

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category‏‎ (១៨៨០ តំណភ្ជាប់)
 2. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/en‏‎ (១២៤៧ តំណភ្ជាប់)
 3. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/km‏‎ (៥៤៦ តំណភ្ជាប់)
 4. ទំព័រគំរូ:tracking/ugly hacks/is valid page name‏‎ (២៥១ តំណភ្ជាប់)
 5. ទំព័រគំរូ:tracking/ugly hacks/is valid page name/from ទំព័រគំរូ:en-verb‏‎ (១៣៣ តំណភ្ជាប់)
 6. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc‏‎ (១៣២ តំណភ្ជាប់)
 7. ទំព័រគំរូ:tracking/en-headword/xxx2‏‎ (១២៧ តំណភ្ជាប់)
 8. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant‏‎ (១២១ តំណភ្ជាប់)
 9. ទំព័រគំរូ:tracking/ugly hacks/is valid page name/from ទំព័រគំរូ:isValidPageName‏‎ (១២១ តំណភ្ជាប់)
 10. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Hani‏‎ (៧៩ តំណភ្ជាប់)
 11. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Cyrl‏‎ (៧៤ តំណភ្ជាប់)
 12. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/needed‏‎ (៦៣ តំណភ្ជាប់)
 13. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/th‏‎ (៤៥ តំណភ្ជាប់)
 14. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Geor‏‎ (៤៤ តំណភ្ជាប់)
 15. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Deva‏‎ (៤០ តំណភ្ជាប់)
 16. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/fa-Arab‏‎ (៣៩ តំណភ្ជាប់)
 17. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Thai‏‎ (៣៧ តំណភ្ជាប់)
 18. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/needed/Hang‏‎ (៣៦ តំណភ្ជាប់)
 19. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Jpan‏‎ (៣៦ តំណភ្ជាប់)
 20. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Mymr‏‎ (៣៥ តំណភ្ជាប់)
 21. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Arab‏‎ (៣៣ តំណភ្ជាប់)
 22. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Beng‏‎ (៣៣ តំណភ្ជាប់)
 23. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Hebr‏‎ (៣១ តំណភ្ជាប់)
 24. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Kore‏‎ (៣១ តំណភ្ជាប់)
 25. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Laoo‏‎ (៣១ តំណភ្ជាប់)
 26. ទំព័រគំរូ:tracking/link/no lang‏‎ (២៨ តំណភ្ជាប់)
 27. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/ur-Arab‏‎ (២៦ តំណភ្ជាប់)
 28. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/ku-Arab‏‎ (២៣ តំណភ្ជាប់)
 29. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Sinh‏‎ (២២ តំណភ្ជាប់)
 30. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Armn‏‎ (១៩ តំណភ្ជាប់)
 31. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Gujr‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 32. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Telu‏‎ (១៧ តំណភ្ជាប់)
 33. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/mnw‏‎ (១៥ តំណភ្ជាប់)
 34. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/needed/Hans‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 35. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Knda‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 36. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/pi‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 37. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Orya‏‎ (១៣ តំណភ្ជាប់)
 38. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Mlym‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 39. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Taml‏‎ (១២ តំណភ្ជាប់)
 40. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/my‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 41. ទំព័រគំរូ:tracking/km-pron/error-prone finals‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 42. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Cher‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 43. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Grek‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 44. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Ethi‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 45. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Tibt‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 46. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/polytonic‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 47. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Latn‏‎ (៩ តំណភ្ជាប់)
 48. ទំព័រគំរូ:tracking/IPAchar‏‎ (៨ តំណភ្ជាប់)
 49. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/needed/Hani‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 50. ទំព័រគំរូ:tracking/links/sc/redundant/Khmr‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)