ទំព័រគំរូ​ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់​ច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Module:table‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៩១៤)
 2. Module:parameters‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៤៦០)
 3. Module:string‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៤៦០)
 4. Module:languages‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣៥៩)
 5. Module:languages/data2‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣២១)
 6. Module:scripts‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣២០)
 7. Module:scripts/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៣១៣)
 8. Module:headword‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២១៣៥)
 9. Module:script utilities‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២០៣៣)
 10. Module:links‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២០០៥)
 11. Module:debug‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៩៨៥)
 12. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៨៣០)
 13. Module:script utilities/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៦៥៥)
 14. ទំព័រគំរូ:trans-bottom‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣៤៤)
 15. ទំព័រគំរូ:trans-top‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣២៥)
 16. ទំព័រគំរូ:trans-mid‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១៣០៦)
 17. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/en‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១២៤៦)
 18. Module:utilities/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១១០៧)
 19. Module:utilities‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ១១០៧)
 20. ទំព័រគំរូ:tracking/parameters/name with equals‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩៣៣)
 21. Module:headword/templates‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩៣០)
 22. ទំព័រគំរូ:head‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩២៩)
 23. ទំព័រគំរូ:Khmr‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៩១៥)
 24. Module:en-headword‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៨៩៦)
 25. ទំព័រគំរូ:វិគីភីឌា‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧២៧)
 26. ទំព័រគំរូ:wikipedia‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៧០៨)
 27. Module:template link‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥៥៣)
 28. ទំព័រគំរូ:temp‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥៥២)
 29. ទំព័រគំរូ:tracking/head tracking/no lang category/lang/km‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៥១៦)
 30. Module:documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤២២)
 31. ទំព័រគំរូ:documentation‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៤២១)
 32. ទំព័រគំរូ:en‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៩៨)
 33. ទំព័រគំរូ:ន‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៧៣)
 34. Module:languages/templates‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣៥០)
 35. ទំព័រគំរូ:noun‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣២៤)
 36. ទំព័រគំរូ:Jpan‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១៣)
 37. Module:ja‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១០)
 38. Module:ja/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣១០)
 39. Module:ja/k2r-old‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០៩)
 40. Module:ja-headword‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០៧)
 41. ទំព័រគំរូ:ja-noun‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០៧)
 42. ទំព័រគំរូ:infl‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០៦)
 43. ទំព័រគំរូ:en-proper noun‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០២)
 44. ទំព័រគំរូ:en-noun‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០២)
 45. ទំព័រគំរូ:plural‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ៣០០)
 46. ទំព័រគំរូ:ja‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៩៩)
 47. ទំព័រគំរូ:km-noun‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៨៦)
 48. ទំព័រគំរូ:documentation subpage‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៨៤)
 49. Module:links/data‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៨៤)
 50. Module:ugly hacks‏‎ (ត្រូវបានប្រើនៅលើទំព័រចំនួន ២៥៥)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)