បញ្ហាការអនុញ្ញាត

Jump to navigation Jump to search

អ្នកគ្មានការអនុញ្ញាតឱ្យហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់នេះមិនឱ្យធ្វើការកែប្រែទេ ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

មានតែ​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុម៖ អភិបាល ទេ ​ទើបមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាព​ដែលអ្នកបានស្នើសុំបាន។