មហាឫសី

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី មហាឫស្សី)
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកគងពិសី