អព្ភន្តរញាណ

ដោយWiktionary
  1. ការយល់ដឹងភ្លាម ឬដឹងដោយសភាវគតិ។