អព្ភន្តរញ្ញាណ

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អព្ភន្តរញាណ)
  1. ការយល់ដឹងភ្លាម ឬដឹងដោយសភាវគតិ។
  2. (ទស្សនវិជ្ជា) intuition លទ្ធភាពនៃការយល់ដឹងឬដឹងអ្វីមួយភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការគិតការវិចារណា ឬ ការពិសោធ។ ឧ. ការយល់ដឹងពីសោភណភាពនៃអ្វីមួយរបស់នរណាម្នាក់ ដោយអព្ភន្តរញ្ញាណ ឬឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លែត គឺជាការស្រឡាញ់បែបអព្ភន្តរញ្ញាណ។