ဖေမောင်တင်

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផេមោង៑តង៑