မင်းဘူး

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. មង៑ះភូះ