ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. វ វះពោះ, ប/ប៊