កឆ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. កំពង់ឆ្នាំង