កម្ពុជាក្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Lower Cambodia, Kampuchea Krom