កម្មទេសកាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(វេយ្យាករណ៍) circumstantial complement, complément circonstanciel កម្មប្រើសម្រាប់សំគាល់ ពេលវេលា, ទីកន្លែង, ... ឧទាហរណ៍: -ម្សិលមិញ ខ្ញុំបានទិញត្រីរ៉ស់មួយគីឡូ (ម្សិលមិញ ជាកម្មទេសកាលសំគាល់ពេលវេលា)។ -គាត់ធ្វើការនៅក្រសួងអប់រំ (នៅក្រសួងអប់រំ ជាកម្មទេសកាលសំគាល់ទីកន្លែង)។