កម្មសទ្ធា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បាលី[កែប្រែ]

កម្មសទ្ធា

  1. ជំនឿរឿងកម្ម​​ ការជឿនូវអំពើកម្មដែលត្រូវធ្វើ។