កាតាលីករ

ពីWiktionary
  1. catalyseur (រសាយនៈ) សារធាតុបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មដោយរក្សាបរិមាណវាអោយនៅដដែលក្រោយប្រតិកម្ម។
  2. (សេដ្ឋកិច្ច) catalyst, catalyseur យន្តការ ប្រព័ន្ធ កម្មវិធី គំរោង សកម្មភាពឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជំរុញឱ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬ ធុរកិច្ច មួយអាចឈានដល់គោលដៅឆាប់រហ័សជាងមុន។ ឧ. ការជំរុញបង្កើតឱ្យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាកាតាលីករធ្វើឱ្យការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសហូរចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើង។