កាតូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ប៉ូលអវិជ្ជមាន ឬ អេឡិចត្រូតនៃគ្រឿងអគ្គីសនីមួយ។
  2. ភូមិនៃឃុំកំភុន