ការបោះបង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណនាករវិទ្យា) ការបញ្ឈប់ ពាក្យឬមុខងារប្រើសម្រាប់បញ្ជាពីការបញ្ចប់នូវកម្មវិធីដំណើរការអ្វីមួយដែលកំពុងធ្វើ។

abort, abandon