ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:I18n

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

#REDIRECTtestwiki:user talk:I18n
This page is a soft redirect.

Redirectltr.png
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
Redirectltr.png
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: Wiktionary · language: km: ភាសាខ្មែរ ·  Khmer · Khmer · jemer · khmer · khmer · кхмерский · 高棉语 · الخميرية · חמרית · खमेर · kmera · #footer
local curent version: 1.35.0-wmf.39 (c5f4d53) · versions at b: · c: · d: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#km · template:Wikivar · m:
mediawiki:Sidebar ភាសាខ្មែរ ·  Khmer · Khmer · jemer · khmer · khmer · кхмерский · 高棉语 · الخميرية · חמרית · खमेर · kmera
your local preferences · Einstellungen · Preferencias · Préférences · Preferenze · Настройки · 设置 · تفضيلات · העדפות · मेरी वरीयताएँ · Preferoj
user / ‎អ្នកប្រើប្រាស់‎: ‎I18n · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · w: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 26667 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: 49237 · permanent link · (layout: 2015-09-07…d LTR RTL short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · related languages / dialects: w:foo: · w:bar:

Welcome‎ I18n to Wiktionary![កែប្រែ]

I18n (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៨:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)
I18n (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:៥៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)