កុហក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ពាក្យប្រកបខុសនៃពាក្យ កុហក