កូនកណ្ដុរទឹករងៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សរីរាង្គដែលស្ថិតនៅតាម សរសៃទឹករងៃដែលជាកន្លែង ឡាំផូស៊ីត (លសកោសិកា) B និង T ជួបនឹងអង់ទីសែន (បដិពន្ធុ) ចេញមកពីចរន្តឈាម។, ខ្នែងទឹករងៃ, ខ្នែងលសិកា។