កូនសត្វ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកទឹកឈូ
  2. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងធំ