កូរ៉េខាងជើង

ដោយWiktionary
  1. North Korea, Corée du nord