កែវក្រសាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃសង្កាត់កែប ខណ្ឌកែប
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កែប ក្រុងកែប