កោះតូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសំពៅលូន
  2. ភូមិនៃឃុំពាមជីកង
  3. ឃុំនៃស្រុកទឹកឈូ
  4. ភូមិនៃឃុំកោះឧកញ៉ាតី
  5. ភូមិនៃឃុំឈើខ្មៅ
  6. ភូមិនៃសង្កាត់កោះរុង