កោះពងសត្វ

ពីWiktionary
  1. សង្កាត់នៃក្រុងសិរីសោភ័ណ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កោះពងសត្វ