កំពង់ត្រឡាចក្រោម

ពីWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំកំពង់ត្រឡាច