កំពង់ត្រឡាចលើ

ពីWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំកំពង់ត្រឡាច