កំពង់បាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតស្រុកនៃខែត្រកំពត បច្ចុប្បន្នក្លាយជាក្រុងកំពត
  2. សង្កាត់នៃក្រុងកំពត