កំពង់រោទិ៍

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តស្វាយរៀង