កំព្រីង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ព្នៀត
  2. អតីតភូមិនៃឃុំព្នៀត