ក្បាលគាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្រាំងចេក