ក្បាលថ្នល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្ពស់
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់ព្រៀង
  3. ភូមិនៃឃុំសូរភី
  4. ភូមិនៃឃុំផ្សារ
  5. ភូមិនៃឃុំសែប
  6. ភូមិនៃឃុំកក់
  7. ភូមិនៃឃុំមហាសាំង
  8. ភូមិនៃឃុំត្នោត
  9. ភូមិនៃឃុំកណ្ដៀងរាយ