ក្បាលហុងថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំល្វាលើ