ក្រគរ

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក ១ ក្នុង​ខែត្រ​ពោធិ៍សាត់ : ស្រុក​ក្រគរ ។
  2. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជាជាន់ដើម ក្រោយមកក្លាយជាស្រុកក្រគរនៃខែត្រពោធិ៍សាត់វិញ។
  3. សង្កាត់នៃក្រុងក្រចេះ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ក្រគរ