ក្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចង​ប្រទាក់​គ្នា : ក្រង​ផ្កា, ក្រង​ជរ, ក្រង​ស្បូវ ជាដើម គឺ​របស់​ទីទៃ​ពី​គ្នា ហើយ​យក​មក​ចង​ប្រទាក់​គ្នា​ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​ជា​កម្រង, ជា​ចង្កោម

( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ ១ នៃ​ដែន​កម្ពុជា​ក្នុង​កាល​អំពី​ដើម ឥឡូវ​នេះ​រួម​មក​ក្នុង​ស្រុក​ក្រគរ ។