ក្រញឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) តូច​ទាប​ស្អាត​ល្អ​ហើយ​សមរម្យ : មើល​ទៅ​ឃើញ​ក្រញឹម​ៗ (ក្រញឹម​ញ៉ឹម) ។